Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

IO1

Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών που περιλαμβάνουν μεθοδολογίες σχεδιασμού για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και τη διευθέτηση περιεκτικών ψηφιακής μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η σχολική επιτυχία και η επιτυχή μάθηση όλων των μαθητών.

IO2

Ανάπτυξη Εφαρφμογής (Application, APP): Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος εστιάζοντας στην ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτορρύθμισης των μαθητών ως βασικής ικανότητας για επιτυχημένη ψηφιακή μάθηση.

Ο οδηγός σας για την επιτυχή εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου SLIDE

Πηγές

  • Αποτελέσματα έργου