Τελική διακρατική συνάντηση – Πάντοβα, Ιταλία

Η τελική διακρατική συνάντηση του έργου SLIDE (ERASMUS+) πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Ιουλίου στην Πάντοβα της Ιταλίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι τελικές εκδόσεις του APP και των κατευθυντήριων γραμμών.Καθώς διανύουμε την τελική ευθεία του έργου μας, σχεδιάστηκαν από κοινού οι επόμενες δράσεις, δηλαδή η πιλοτική εφαρμογή του APP , καθώς και εκδηλώσεις ενίσχυσης του έργου και ορισμένες πτυχές της διάδοσης του έργου.