Σχετικά

Το SLIDE - Υποστηρίξη Επιτυχούς μάθησης σε περιβάλλοντα ψηφιακής μάθησης, είναι ένα Erasmus+ πρόγραμμα που διαρκεί από τον Μάιο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2023.

Το κλείσιμο των σχολείων σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης της ασθένειας κορονοϊού 2019 (coronavirus disease 2019, COVID-19), έφερε μια νέα πραγματικότητα που ανάγκασε τα εκπαιδευτικά συστήματα να στραφούν προς την ψηφιακή μάθηση. Ωστόσο, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτήν την αλλαγή, καθώς η πλειοψηφία βασίστηκε σε παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαζικού κλεισίματος των σχολείων. Εκτός από αυτό, δεν είχαν όλοι οι μαθητές τις βασικές ικανότητες για τη σχολική επιτυχία τους στα ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης, όπως δεξιότητες αυτορρύθμισης, κίνητρα για μάθηση, και τεχνικές γνώσεις/εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες θα συνεχίσουν να δυσκολεύονται με τα ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης, καθώς οι ανάγκες τους θα εξακολουθούν να μην ικανοποιούνται ακόμα και κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων. Ως εκ τούτου, έξι εταίροι από το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο συνεργάζονται στο εμπνευσμένο πρόγραμμα SLIDE για την αντιμετώπιση των συστηματικών εμποδίων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ψηφιακή μάθηση, και έτσι προωθούν την κοινωνική ένταξη και την εκπαιδευτική επιτυχία όλων των μαθητών σε περιβάλλοντα ψηφιακής μάθησης.

Στόχοι

ανάπτυξη τεκμηρίωσης για την ψηφιακή μάθηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη μάθηση και τη συμπεριφορά

προώθηση της αυτορύθμισης των μαθητών σε περιβάλλοντα ψηφιακής μάθησης, με την ανάπτυξη ενος εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος (εφαρμογή) για την υποστήριξη των δεξιοτήτων αυτορρύθμισης των μαθητών, και των κινήτρων για μάθηση

προετοιμασία των εκπαιδευτικών για να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης που καλύπτουν τις ατομικές ανάγκες των μαθητών για ψηφιακή μάθηση (για παράδειγμα, αυτορρύθμιση, κίνητρα, και τεχνική γνώση), παρέχοντας πόρους (κατευθυντήριες γραμμές) για τους εκπαιδευτικούς, πως να απευθύνονται σε μαθητές σε εικονικά περιβάλλοντα μάθησης

Προϊόντα

Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών που περιλαμβάνουν μεθοδολογίες σχεδιασμού για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και τη διευθέτηση περιεκτικών ψηφιακής μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η σχολική επιτυχία και η επιτυχή μάθηση όλων των μαθητών.

Ανάπτυξη Εφαρφμογής (Application, APP): Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος εστιάζοντας στην ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτορρύθμισης των μαθητών ως βασικής ικανότητας για επιτυχημένη ψηφιακή μάθηση.

Ομάδες-στόχοι

μαθητές

εκπαιδευτικοί

προσωπικό σχολείου

σχολικοί ηγέτες (διευθυντές)